Bộ Nông nghiệp và PTNT: Ban hành Quyết định tăng cường nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển ngành tôm Việt Nam giai đoạn 2020 – 2025

Nhằm tăng cường nguồn nhân lực ngành tôm thông qua đào tạo và phát triển để góp phần thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch hành động quốc gia phát triển ngành tôm đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 79/QĐ-TTg ngày 18/01/2018. Ngày 21/10/2020 vừa qua, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 4157/QĐ-BNN-TCCB về Phê duyệt Kế hoạch tăng cường nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển ngành tôm Việt Nam giai đoạn 2020 – 2025.

Theo đó, mục tiêu cụ thể của Kế hoạch đề ra, được chia từng nhóm, như:

Với nhân lực trong khối cơ quan quản lý Nhà nước: 100% công chức thực thi nhiệm vụ quản lý ngành tôm ở Trung ương và địa phương được bồi dưỡng, cập nhật về các định hướng, chính sách, quy định về phát triển ngành tôm; 100% công chức thực thi nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra lĩnh vực thủy sản ở Trung ương và địa phương được tập huấn nâng cao nghiệp vụ; 70% công chức được bồi dưỡng, nâng cao trình độ tiếng Anh chuyên ngành, tiếng Anh giao tiếp và đàm phán quốc tế; 1.100 lượt cán bộ, công chức ở Trung ương và địa phương được tham gia hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế các chuyên đề về quản lý và phát triển ngành tôm.

Với nhân lực khối nghiên cứu, giảng dạy và chuyển giao công nghệ: Đào tạo 30 tiến sĩ chuyên sâu về chọn, tạo và sản xuất giống, công nghệ di truyền; Nuôi công nghệ cao, nuôi hữu cơ, sinh thái; Thức ăn, dinh dưỡng; Bệnh và an toàn sinh học; Quản lý môi trường, xử lý chất thải; Chế biến tôm, phụ phẩm; Quan trắc và cảnh báo môi trường; Đào tạo 100 thạc sĩ về nuôi trồng thủy sản, dịch bệnh thủy sản, chế biến thủy sản, quản lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản.

– 1.500 lượt cán bộ nghiên cứu, giảng viên tham gia các hội thảo, hội nghị trong và ngoài nước về sản xuất giống, nuôi trồng, phòng, điều trị bệnh, chế biến, ứng dụng công nghệ thông tin, truy xuất nguồn gốc, quản lý môi trường và xử lý chất thải; 30 lượt cán bộ nghiên cứu, giảng dạy được tham gia chương trình trao đổi nghiên cứu với các trường đại học, cơ sở nghiên cứu ở nước ngoài về tạo giống, công nghệ di truyền, nuôi công nghệ cao, dịch bệnh thủy sản, thức ăn và chế biến thủy sản.

– 1.500 lượt cán bộ khuyến nông, khuyến ngư ở các địa phương được tham gia tập huấn chuyển giao công nghệ về nuôi tôm công nghệ cao, những tiến bộ kỹ thuật mới về nuôi trồng, bảo quản chế biến và phòng trị bệnh tôm.

Với nhân lực cho khối tham gia trực tiếp vào chuỗi ngành tôm: Mỗi năm đào tạo 2.000 sinh viên đại học, cao đẳng về nuôi trồng thủy sản, dịch bệnh thủy sản và chế biến thủy sản; 3.000 học sinh có trình độ trung cấp về chuyên ngành thủy sản; 3.000 lượt người trong các trại tôm giống được tấp huấn kỹ thuật về nuôi vỗ tôm bố mẹ, nuôi thức ăn tự nhiên, ương ấu trùng; 100.000 lượt người trong các cơ sở nuôi trồng được tập huấn về nuôi tôm, bao gồm nuôi công nghệ cao, nuôi tôm sinh thái, tôm hữu cơ; Quản lý môi trường; Quản lý an toàn sinh học và phòng bệnh; Các mô hình nuôi tôm thích ứng với biến đổi khí hậu; 2.000 lượt người được tập huấn về nuôi tôm hùm, gồm kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh, ứng phó với biến đổi khí hậu và thiên tai; 2.300 lượt người được tập huấn nâng cao về phòng trị bệnh, quản lý an toàn sinh học, xử lý môi trường; 1.500 lượt người được tập huấn về bảo quản, sơ chế tôm nghiên liệu, an toàn vệ sinh thực phẩm trong thu gom và vận chuyển đến cơ sở chế biến; …

Về tổ chức thực hiện, ngoài Tổng cục Thủy sản là đơn vị chính, còn có các đơn vị liên quan: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tài Chính, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Các Viện, trường có liên quan đến phát triển nguồn nhân lực ngành tôm, Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nuôi trồng, chế biến tôm, các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và các Vụ, Cục có liên quan.

Trong đó, với các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ có nhiệm vụ xây dựng và trình UBND cấp tỉnh phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển ngành tôm; Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan của Bộ Nông nghiệp và PTNT trong việc tổ chức, thực hiện Kế hoạch; Đặt hàng đào tạo, bồi dưỡng để bổ sung nguồn nhân lực có chất lượng cao, gắn với cơ chế quản lý, sử dụng sau đào tạo, bồi dưỡng.

Còn Trung tâm Khuyến nông Quốc gia là đơn vị có nhiệm vụ lồng ghép và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ngành tôm với các chương trình, kế hoạch hoạt động của đơn vị.

 

M.Hiếu