Bộ Nông nghiệp và PTNT: Ban hành Kế hoạch truyền thông các chính sách quan trọng năm 2022

Ngày 26/5/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) ban hành Kế hoạch truyền thông, tiếp thị chính sách có tác động lớn đến xã hội của Bộ NN-PTNT năm 2022 kèm theo Quyết định 1894/QĐ-BNN-PC, với mục đích nhằm tăng cường hiệu quả, đảm bảo gắn kết chặt chẽ công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật; thực hiện có hiệu quả Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015 và Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”; Công văn số 2321/BNN-PC ngày 18/4/2022 của Bộ NN-PTNT về việc tổ chức truyền thông tiếp thị chính sách trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật,…

Mặt khác, nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật lĩnh vực NN-PTNT thông qua việc tạo cơ chế, điều kiện để người dân, tổ chức, doanh nghiệp góp ý, phản biện trong quá trình đề xuất chính sách, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; thông qua truyền thông tiếp thị các dự thảo chính sách có tác động lớn đến xã hội, nhất là những vấn đề khó, nhạy cảm, có ý kiến khác nhau trong quá trình lập đề nghị, xây dựng, thông qua, ban hành chính sách, văn bản quy phạm pháp luật do Bộ NN-PTNT chủ trì soạn thảo. Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ trong hoạt động truyền thông, tiếp thị dự thảo chính sách góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước của Bộ,…

Theo đó, bắt đầu từ tháng 5/2022, Bộ NN-PTNT thực hiện các nội dung hoạt động để đạt kết quả với mục đích đề ra như: Xây dựng kế hoạch, ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện; tổ chức truyền thông, tiếp thị chính sách trong các dự thảo Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức truyền thông, tiếp thị chính sách trong các dự thảo Thông tư của Bộ; tổng hợp, báo cáo công tác truyền thông, tiếp thị chính sách.

Để hoàn thành các mục tiêu, Bộ NN-PTNT giao Vụ Pháp chế từ tháng 5/2022 chủ trì xây dựng trình Bộ ban hành kế hoạch truyền thông, tiếp thị chính sách và tiến hành tổng hợp, báo cáo công tác truyền thông, tiếp thị chính sách của Bộ.

Các đơn vị thuộc Bộ: Xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác truyền thông, tiếp thị chính sách của đơn vị, bố trí kinh phí để thực hiện công tác này trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình; chịu trách nhiệm trong việc truyền thông, tiếp thị chính sách do đơn vị chủ trì tham mưu dự thảo, phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai; kiện toàn, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thông, tiếp thị chính sách của đơn vị mình,..

Vụ Tài chính: Tổng hợp và bố trí kinh phí cho công tác truyền thông, tiếp thị chính sách theo quy định; Hướng dẫn các đơn vị sử dụng kinh phí cho công tác truyền thông, tiếp thị chính sách theo đúng quy định

Các cơ quan báo chí, thông tin của Bộ: Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch truyền thông, tiếp thị chính sách của đơn vị; củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên chuyên trách về pháp luật; thường xuyên bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ báo chí đảm bảo tác truyền thông, tiếp thị chính sách đúng đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

 Xây dựng, củng cố và duy trì các chuyên trang, chuyên mục trên các báo, đài, trang thông tin điện tử để tác truyền thông, tiếp thị chính sách cho đối tượng chịu sự tác động của chính sách trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

(Đính kèm Quyết định 1894/QĐ-BNN-PC ngày 26/5/2022 ban hành Kế hoạch truyền thông, tiếp thị chính sách có tác động lớn đến xã hội của Bộ NN-PTNT năm 2022- 1894-QD-PC-26052022).

 

M.H