TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC HỢP TÁC CÔNG TƯ TRONG HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG

Nông nghiệp nông thôn và Khuyến nông tạo ra sức mạnh tổng họp và mối liên kết chặt chẽ, chung giá trị nông sản giúp nông dân phát triển bền vững. Nghị định 83/2018/NĐ-CP, ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về Khuyến nông đã nêu rõ, hợp tác công thương là hợp tác giữa Nhà nước và các tổ chức cá nhân triển khai hoạt động Khuyến nông phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn. Xã hội hóa Khuyến nông, đa dạng hóa Khuyến nông để huy động nguồn lực của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước tham gia hoạt động Khuyến nông.

Với mong muốn đổi mới cách thức hoạt động Khuyến nông, xây dựng hệ thống Khuyến nông Việt Nam vững mạnh về lực lượng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ thật sự là cánh tay nối dài cho doanh nghiệp, nhà quản lý sản xuất đến thực tế và người nông dân, sản xuất ra nông sản chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước, đồng thời tập trung nguồn lực phát huy tối đa tiềm lực nguồn nhân lực,  tạo ra sức mạnh cho công tác Khuyến nông. Đó là điểm đổi mới trong hoạt động Khuyến nông, nhằm mục tiêu tăng cường hợp tác công thương cho các hoạt động Khuyến nông, thông qua cơ chế hợp tác công thương.

Từ những nội dung trên, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã phối hợp với các đơn vị, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước xây dựng bảng Nguyên tắc hợp tác công thương cho các hoạt động Khuyến nông. Và đây cũng là chủ đề của Hội thảo do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia chủ trì tổ chức vào ngày 29/01/2021 vừa qua tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, bảng Nguyên tắc hợp tác công thương cho các hoạt động Khuyến nông có 5 nguyên tắc: Hợp tác, bình đẳng, phát huy vai trò của nhóm, tích cực, tự nguyện và trách nhiệm của các bên, sử dụng nguồn vốn minh bạch, hiệu quả, phù hợp với điều kiện hợp tác của Việt Nam.

Với vai trò là đơn vị được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao là đơn vị đầu mối về các hoạt động Khuyến nông, trong đó cơ quan quản lý, thúc đẩy, phát triển  là Trung tâm Khuyến nông Quốc gia. Trong những năm qua Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã thúc đẩy hoạt động xã hội hóa hoạt động Khuyến nông và vai trò của hợp tác công thương trong hoạt động Khuyến nông của một số nước có nền phát triển, đặc biệt là phát triển Khuyến nông. Với vai trò được giao, Trung tâm Khuyến nông phải thực hiện một cơ chế, tổ chức làm tăng cường năng lực thực hiên xã hội hóa, mục tiêu cuối cùng là làm thế nào để sản xuất và để người nông dân tiếp cận được với công nghệ, thị trường và các hoạt động một cách nhanh nhất.

Qua đó, cho thấy hoạt động công thương trong công tác Khuyến nông hết sức quan trọng, bởi vì khi các nhóm chuyển giao kết quả cho người nông dân thông qua tập huấn, mô hình, chuyển giao công nghệ là hết sức quan trọng. Như vậy mới đảm bảo sự bền vững của tổ chức, các nhóm đã đạt được các kết quả tích cực, xây được nhiều mô hình trình diễn, tạo ra chuỗi giá trị để kết nối chuỗi giá trị trong và ngoài nước, tạo ra sức cạnh tranh, an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm đến người tiêu dùng.

                                                                                                                                                                               Gái Nhỏ