Kết quả thực hiện Chương trình cải cách hành chính Giai đoạn 2011 – 2020 và kế hoạch thực hiện năm 2020

Với sự chỉ đạo, điều hành của Cấp ủy, Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng, trạm trực thuộc, Trung tâm Khuyến nông đã thực hiện hiệu quả Chương trình cải cách hành chính (CCHC) góp phần tích cực vào hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của Trung tâm. Giai đoạn  2011 – 2020, Trung tâm đã đạt được những kết quả:

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai:

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và PTNT, hàng năm Trung tâm ban hành các kế hoạch thực hiện CCHC tại đơn vị với các nội dung: Công tác chỉ đạo, điều hành; Cải cách thể chế; Cải cách tổ chức bộ máy; Xây dựng và nâng cao chất lượng công chức, viên chức; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa hành chính, Khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp; Công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính.

Trong các cuộc họp giao ban định kỳ, Ban Giám đốc Trung tâm đã tổ chức quán triệt, phổ biến, triển khai các văn bản của Trung ương, Thành phố và của Sở về cải cách hành chính đến các phòng, trạm trực thuộc.

Khen thưởng tại Hội nghị tổng kết cải cách hành chính của Sở Nông nghiệp và PTNT

Cải cách thể chế hành chính: Trung tâm đã kịp thời rà soát văn bản để tham mưu và làm căn cứ triển khai thực hiện công tác. Qua rà soát Nghị định số 83/2018/NĐ-CP và Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 12/02/2014 về ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật mô hình khuyến nông, khuyến ngư trên địa bàn thành phố, Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04/11/2019 của Bộ Tài chính về Quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông Trung tâm Khuyến nông đã tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT trình Ủy ban nhân dân Thành phố về quyết định ban hành định mức kinh tế kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn thành phố, làm cơ sở cho các đơn vị áp dụng thực hiện hoạt động khuyến nông trong thời gian tới.

Cải cách thủ tục hành chính: Trung tâm Khuyến nông là đơn vị sự nghiệp không có các thủ tục hành chính. Tuy nhiên, Trung tâm đã thực hiện tiếp nhận giải đáp thắc mắc liên quan đến các vấn đề kỹ thuật nông nghiệp của hộ nông dân, hợp tác xã thông qua trang thông tin điện tử của đơn vị và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Từ năm 2011 đến nay đã giải đáp 412 thắc mắc.

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: Nhằm sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các phòng, trạm trực thuộc để bố trí nhân sự hợp lý, phát huy hiệu quả, không có sự chồng chéo, trùng lắp chức năng, nhiệm vụ đảm bảo sự tinh gọn và thực hiện chức năng, nhiệm vụ có hiệu lực, hiệu quả (theo tinh thần nghị quyết Trung ương 6 khóa XII). Năm 2018, Trung tâm đã sáp nhập Trạm Thực nghiệm nông nghiệp Nhị Xuân vào trạm Huấn luyện – Thực nghiệm nông nghiệp để tập trung nguồn lực thực hiện nâng cao chất lượng công tác huấn luyện. Xây dựng đề án “Vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập” cho khối phòng trạm theo Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 và Thông tư 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012.

Ngoài ra, ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Trung tâm Khuyến nông, đồng thời Trung tâm đã ban hành Quyết định về việc đổi tên các phòng, trạm trực thuộc.

– Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CC,VC-LĐ, qua đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Trung tâm Khuyến nông theo các chỉ tiêu của Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị giai đoạn 2016.

– Cải cách tài chính công: Thực hiện cơ chế tài chính theo quy định của Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, Nghị định số 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/10/2016 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác, Thông tư 145/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ nhằm giúp cho toàn thể cán bộ công chức sử dụng tài sản đúng mục đích và có hiệu quả, đồng thời thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu.

Hàng năm, Trung tâm thực hiện kiểm tra tài sản tại các phòng, trạm trực thuộc; Thực hiện kê khai tài sản, thu nhập theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ.  Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công tại Trung tâm Khuyến nông và triển khai đến các phòng, trạm trực thuộc quán triệt đến toàn thể VC-LĐ thực hiện.

– Hiện đại hóa hành chính: Thực hiện ứng dụng phần mềm quản lý văn bản của Sở Nông nghiệp và PTNT trong quản lý văn bản, phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm quản lý kế toán – tài chính, ứng dụng chữ ký số thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, dịch vụ công trực tuyến Kho bạc.

Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001 :2015. Thực hiện 06 quy trình ISO theo tiêu chuẩn và 06 quy trình ISO chuyên môn.

Từ những kết quả đạt được, Trung tâm tiếp tục thực hiện chương trình cải cách hành chính năm 2020: Chủ đề “Năm cải cách hành chính thi đua thực hiện văn hóa công sở, văn hóa công vụ, nâng cao thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp” với các chỉ tiêu:

– Hoàn thành 100% nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính năm 2020 của Trung tâm. Phấn đấu chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của Trung tâm đạt từ loại Tốt trở lên.

– Phấn đấu mỗi công chức, viên chức có trên 20% nhiệm vụ hoàn thành vượt tiến độ, có chất lượng và hiệu quả so kế hoạch được giao.

– Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công tác chỉ đạo điều hành của Trung tâm và các phòng, trạm trực thuộc; tiếp tục duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến nông và tạo sự hài lòng của hợp tác xã, doanh nghiệp, nông dân.

– Phấn đấu 100% các văn bản hành chính trao đổi giữa Trung tâm với Sở, ngành và giữa các phòng, trạm trực thuộc Trung tâm (trừ các văn bản, tài liệu có độ mật và những văn bản phải trao đổi giấy theo quy định) được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử. 100% công chức, viên chức sử dụng thường xuyên hệ thống thư điện tử công vụ trong công việc.

– Thực hiện tốt công tác về kiện toàn, sắp xếp tinh gọn tổ chức, bộ máy trong cơ quan; thực hiện hiệu quả tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức theo quy định.

– Tổ chức kiểm tra định kỳ và đánh giá công tác cải cách hành chính các phòng, trạm trực thuộc Trung tâm; kiểm tra thái độ ứng xử của viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý.

B.Nhật