Ứng dụng Công nghệ thông tin và bảo mật thông tin trong ngành Nông nghiệp theo Thông tư 17/2020/TT-BNNPTNT

Việc ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong lĩnh vực nông nghiệp đang trở thành xu thế mới, cải thiện đáng kể nền nông nghiệp ở nhiều nơi trên thế giới. Ở Việt Nam những năm gần đây, nhờ ứng dụng CNTT ngành nông nghiệp cũng có những bước chuyển mới. Không những ứng dụng CNTT vào khâu sản xuất, nhằm mang lại hiệu quả và lợi nhuận cao cho ngành nông nghiệp. Mà ngành nông nghiệp còn ứng dụng CNTT vào chế độ báo cáo thống kê, giúp tiến trình thực hiện báo cáo, thống kê của ngành nhanh, gọn, phù hợp với quá trình phát triển của thời đại.

Cụ thể, ngày 28/12/2020 vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 17/2020/TT-BNNPTNT quy định về chế độ báo cáo thống kê ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Nội dung Thông tư gồm có 8 Điều, trong đó ở Điều 5 và Điều 6 của Thông tin ghi rõ về Khai thác dữ liệu, thông tin thống kê Ứng dụng CNTT và bảo mật thông tin thống kê ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Theo đó, tại Điều 5 về Khai thác dữ liệu, thông tin thống kê, ghi rõ:

Thứ nhất, Cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia quản lý và thực hiện báo cáo thống kê ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn được cấp quyền truy cập, khai thác, sử dụng dữ liệu, thông tin thống kê có liên quan.

Thứ hai, Phương thức khai thác, sử dụng số liệu báo cáo thống kê thực hiện trên Hệ thống thông tin Thống kê Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ảnh minh họa

Thứ ba, Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân được phép khai thác, sử dụng dữ liệu, thông tin có liên quan đến thông tin thống kê đã được công bố trong cơ sở dữ liệu thống kê và chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng thông tin, số liệu thống kê theo quy định của pháp luật về thống kê.

Và tại Điều 6 về Ứng dụng CNTT và bảo mật thông tin thống kê ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn với quy định:

Thứ nhất, Hệ thống thông tin Thống kê Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được sử dụng để gửi, nhận, khai thác thông tin, số liệu thống kê theo chế độ báo cáo thống kê ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Hệ thống được xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác sử dụng bảo đảm việc tích hợp, trao đổi, chia sẻ dữ liệu được thông suốt, kịp thời và đáp ứng tiêu chuẩn về an toàn, an ninh thông tin theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, Số liệu báo cáo thống kê và tài liệu liên quan thuộc danh mục bí mật Nhà nước, bí mật của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn phải được quản lý, sử dụng theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước và quy định tại Điều 57 Luật Thống kê năm 2015.

Thứ ba, Cá nhân được phân quyền khai thác số liệu báo cáo thống kê trên Hệ thống thông tin Thống kê Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm tuân thủ quy định về quản lý mật khẩu truy cập hệ thống và bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật và của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Phạm vi điều chỉnh Thông tư này quy định chế độ báo cáo thống kê ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; Chế độ báo cáo thống kê về lâm nghiệp thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về thống kê ngành lâm nghiệp; báo cáo thống kê do Tổng cục Lâm nghiệp thu thập, tổng hợp, báo cáo thực hiện theo quy định tại Thông tư này; Chế độ báo cáo thống kê thiệt hại do thiên tai gây ra thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 23/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra; báo cáo thống kê do Tổng cục Phòng chống thiên tai thu thập, tổng hợp, báo cáo thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

Đối tượng áp dụng của Thông tư là các: Cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Chi cục, tổ chức sự nghiệp có liên quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Phòng Kinh tế ở các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Cá nhân, tổ chức khác có liên quan đến công tác thống kê ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 02 năm 2021.

M.Hiếu