TTKN: Thực hiện Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2030

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Chính phủ đã xác định Cải cách hành chính là một trong những khâu đột phá để phát triển đất nước, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả, tính công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước các cấp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đó cũng là cơ sở để Thành phố Hồ Chí Minh xác định trọng tâm cải cách hành chính trong giai đoạn (2021 – 2030) với các nội dung: Cải cách thể chế, trong đó tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế của nền hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, gương mẫu, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển của Thành phố; tổ chức chính quyền đô thị, hoàn thiện chính quyền điện tử, chính quyền số, xây dựng Thành phố trở thành đô thị thông minh.

Trên cơ sở đó, thực hiện chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Khuyến nông Thành phố đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình cải cách hành chính giai đoạn (2021 – 2030), với mụ tiêu phát huy vai trò tích cực chủ động phối hợp thực hiện hiệu quả hơn tại từng phòng, trạm trực thuộc, tinh thần đoàn kết viên chức và người lao động hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, phục vụ mục tiêu phát triển của ngành, đảm bảo thực hiện thành công các chương trình, đề án, kế hoạch trọng điểm của ngành giai đoạn (2021 – 2030), góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố.

Theo đó, Kế hoạch đưa ra 02 nội dung chính cần thực hiện, gồm:

Thứ nhất, cải cách hành chính tại Trung tâm giai đoạn (2021 – 2030) tập trung vào 5 nội dung trọng tâm: cải cách thể chế; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chuyển đổi số.

Thứ hai, trọng tâm của cải cách hành chính 10 năm tới là: cải cách thể chế, trong đónâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; xây dựng đội ngũ viên chức chuyên nghiệp, gương mẫu, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; hoàn thiện chính quyền điện tử, chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, góp phần xây dựng Thành phố trở thành đô thị thông minh.

(Nội dung chi tiết theo Kế hoạch 18/KH-TTKN ngày 11/01/2022 về Thực hiện Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 – FILE_20220114_101219).

M.H