Trạm Khuyến nông Huyện Cần Giờ

Địa chỉ: số 10, Đường Rừng Sát, Xã Bình Khánh, Huyện cần Giờ, TP. HCM

Điện thoại: 08.38742971

Trưởng Trạm: Ông Trương Văn Năm

Email: tvnam.snn@tphcm.gov.vn

Tập thể Viên chức trạm Khuyến nông huyện Cần Giờ

Một số hình ảnh hoạt động:

 

Mô hình bao trái xoài tại TT Cần Thạnh huyện Cần Giờ

Mô hình nuôi cua thương phẩm bằng con giống nhân tạo tại huyện Cần Giờ

Mô hình nuôi cua thương phẩm bằng con giống nhân tạo tại huyện Cần Giờ