Nghị Quyết Ban hành quy định nôi dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh

Nghị Quyết Ban hành quy định nôi dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh

Xem toàn văn Nghị Quyết FILE_20211102_154608_19 Nghị quyết ban hành nội dung mức chi hỗ trợ các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tp_0001