Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa toàn quốc năm 2023

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) vừa ban hành Quyết định số 470/QĐ-BNN-TT về kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa toàn quốc năm 2023. Kế hoạch chia ra 07 vùng chuyển đổi (vùng Trung du miền núi phía bắc; vùng Đồng bằng Sông Hồng; vùng Bắc trung bộ; vùng Duyên hải Nam trung bộ; vùng Đông Nam bộ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Theo đó, Thành phố Hồ Chí Minh nằm ở vùng Đông Nam bộ với tổng diện tích 258,70 ha (trong đó, cây hàng năm có 30,60 ha, cây lâu năm có 103,00 ha và trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản có 22,10 ha).

Bộ NN-PTNT giao Cục Trồng trọt hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm, trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa toàn quốc năm 2023; tổng hợp, báo cáo Bộ về kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa của các địa phương theo quy định.

Sở NN-PTNT có trách nhiệm lập và trình Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ban hành kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa trên phạm vi toàn tỉnh năm 2023; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa trên phạm vi toàn tỉnh năm 2023; báo cáo Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, Bộ NN-PTNT (qua Cục Trồng trọt) về kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa năm 2023 của địa phương trước ngày 31/12/2023.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/02/2023.

(Chi tiết theo Quyết định số 470/QĐ-BNN-TT ngày 07/02/2023 của Bộ NN-PTNT) 553842

 

M.H