Danh mục thuốc Bảo vệ thực vật được phép sử dụng và cấm sử dụng tại Việt Nam năm 2023

Ngày 02/12/2022 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 19/2022/TT-BNNPTNT về Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam.

          Thứ nhất, về Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, gồm:

Thuốc sử dụng trong nông nghiệp: có thuốc trừ sâu (689 hoạt chất với 1670 tên thương phẩm); thuốc trừ bệnh (651 hoạt chất với 1492 tên thương phẩm); thuốc trừ cỏ (256 hoạt chất với 765 tên thương phẩm); thuốc trừ chuột (8 hoạt chất với 37 tên thương phẩm); thuốc điều hoà sinh trưởng (58 hoạt chất với 172 tên thương phẩm); chất dẫn dụ côn trùng (8 hoạt chất với 8 tên thương phẩm); thuốc trừ ốc (31 hoạt chất với 152 tên thương phẩm); chất hỗ trợ (chất trải): 5 hoạt chất với 6 tên thương phẩm.

Thuốc trừ mối (14 hoạt chất với 21 tên thương phẩm); thuốc bảo quản lâm sản (7 hoạt chất với 8 tên thương phẩm); thuốc khử trùng kho (3 hoạt chất với 9 tên thương phẩm).

Thuốc sử dụng cho sân golf gồm: thuốc trừ bệnh (2 hoạt chất với 2 tên thương phẩm); thuốc trừ cỏ (1 hoạt chất với 1 tên thương phẩm); thuốc điều hoà sinh trưởng (1 hoạt chất với 1 tên thương phẩm).

Thuốc xử lý hạt giống, gồm: thuốc trừ sâu (10 hoạt chất với 16 tên thương phẩm); thuốc trừ bệnh (13 hoạt chất với 13 tên thương phẩm).

Thuốc bảo quản nông sản sau thu hoạch gồm 01 hoạt chất với 01 tên thương phẩm.

Thứ hai, về Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam, gồm: thuốc trừ sâu, thuốc bảo quản lâm sản: 23 hoạt chất; thuốc trừ bệnh: 6 hoạt chất; thuốc trừ chuột: 1 hoạt chất; thuốc trừ cỏ: 1 hoạt chất.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/01/2023.

(Chi tiết cụ thể đính kèm theo Thông tư số 19/2022/TT-BNNPTNT) Phu luc 1 Phu luc 2 TT so 19.2022

M.H