Bộ NNPTNT ban hành Quyết định về kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thông, tiếp thị chính sách có tác động lớn đến xã hội của Bộ năm 2023

Thực hiện Kế hoạch Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32- CT/TW của Ban Bí thư ban hành kèm theo Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”; tăng cường hiệu quả, đảm bảo gắn kết chặt chẽ công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật. Đồng thời, duy trì và nâng cao chất lượng công tác truyền thông tiếp thị chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật và phát huy kết quả công tác PBGDPL trong thời gian trước; khắc phục những tồn tại, bất cập của công tác này; góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT),… ngày 27/02/2023 Bộ NN-PTNT ký Quyết định số 697/QĐ-BNN-PC về ban hành kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thông, tiếp thị chính sách có tác động lớn đến xã hội của Bộ năm 2023.

Hoạt động thực hiện kế hoạch PBGDPL gồm các nội dung: xây dựng kế hoạch, ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện; rà soát kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật của Bộ; xây dựng nguồn nhân lực làm công tác PBPL; biên soạn tài liệu PBPL; tổ chức PBPL bằng các hình thức phù hợp; tổ chức truyền thông, tiếp thị chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạp pháp luật; phối hợp xây dựng, cập nhật, khai thác quản lý Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia; tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam; kiểm tra công tác pháp chế và sơ kết, tổng kết, đánh giá, khen thưởng công tác pháp chế (trong đó có công tác PBGDPL).

Trong đó, hệ thống Khuyến nông Quốc Gia là đơn vị chủ trì nội dung biên soạn tài liệu PBPL về lĩnh vực Khuyến nông và tổ chức Hội nghị PBPL tại Bộ hoặc các địa phương về lĩnh vực khuyến nông.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (27/02/2023).

(Chi tiết cụ thể theo file đính kèm Quyết định số 697/QĐ-BNN-PC của Bộ NN-PTNT).

M.H