Bộ NN và PTNT ban hành: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng

Xử lý chất thải chăn nuôi sẽ giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiết kiệm chi phí cho việc tiêu hủy chất thải, mang lại hiệu quả kinh tế, đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường cộng đồng,… Với những lợi ích đó, ngày 30/12/2022 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) đã ban hành Thông tư số 28/2022/TT-BNNPTNT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng (QCVN 01-195:2022/BNNPTNT).

Ảnh minh họa

         Quy chuẩn quy định giá trị giới hạn cho phép về các thông số của nước thải chăn nuôi sử dụng tưới gốc cho cây trồng. Nước thải chăn nuôi xả ra nguồn tiếp nhận nước thải sử dụng chung (hệ thống thoát nước đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp, cụm công nghiệp; sông, suối, khe, rạch, kênh, mương, hồ, ao, đầm, phá, vùng nước biển ven bờ có mục đích sử dụng xác định) không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn này.

Quy định kỹ thuật về giá trị giới hạn các thông số của nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng

STT Thông số Đơn vị Giá trị giới hạn Loại cây trồng được sử dụng
1 pH 5,5 – 9 Các loại cây trồng.
2 Clorua (Cl-) mg/L ≤ 600
3 Asen (As) mg/L ≤ 0,1
4 Cadimi (Cd) mg/L ≤ 0,01
5 Crom tổng số (Cr) mg/L ≤ 0,5
6 Thủy ngân (Hg) mg/L ≤ 0,002
7 Chì (Pb) mg/L ≤ 0,05
8 E.coli MPN hoặc

CFU/100 mL

≤ 200 Các loại cây trồng.
> 200 – 1.000 Các loại cây trồng trừ cây rau, cây dược liệu hàng năm.
> 1.000 – 5.000 Cây lâm nghiệp, cây công nghiệp dài ngày không sử dụng làm thực phẩm, thức ăn cho vật nuôi.
> 5.000 Không được sử dụng cho các loại cây trồng.

Phương thức đánh giá sự phù hợp đối với quy chuẩn này theo Phương thức 5 quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá sự phù hợp của tổ chức, cá nhân hoặc kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định theo quy định của pháp luật. Trình tự công bố hợp quy và hồ sơ công bố hợp quy theo quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ; Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Việc thử nghiệm phục vụ công bố hợp quy, thanh tra, kiểm tra chất lượng nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật này phải được thực hiện tại phòng thử nghiệm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định.

Theo đó, trách nhiệm thực hiện thuộc các tổ chức, cá nhân sở hữu cơ sở chăn nuôi trang trại, cơ quan quản lý, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng. Các tổ chức, cá nhân này thực hiện công bố hợp quy và đăng ký công bố hợp quy theo quy định. Khi nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng được đánh giá, công bố hợp quy, các tổ chức, cá nhân này chịu sự đánh giá giám sát không quá 12 tháng/1 lần hoặc đột xuất khi cần thiết; Sở NN-PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là cơ quan thực hiện tiếp nhận hồ sơ đăng ký công bố hợp quy của tổ chức, cá nhân sở hữu các cơ sở chăn nuôi trang trại có nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng thuộc đối tượng áp dụng của Quy chuẩn này ra Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy; Khi phát hiện nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng không phù hợp với công bố hợp quy, các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng áp dụng của Quy chuẩn phải dừng sử dụng và kịp thời thông báo bằng văn bản về sự không phù hợp tới Sở NN-PTNT nơi tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy; sau khi thực hiện các biện pháp khắc phục đạt yêu cầu thì thông báo bằng văn bản tới Sở NN-PTNT nêu trên trước khi tiếp tục sử dụng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023. (Đính kèm Thông tư số 28/2022/TT-BNNPTNT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng) VanBanGoc_28-bnn

 

M.H