Bộ NN-PTNT ban hành văn bản hợp nhất về Quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ

          Ngày 23/02/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) ban hành văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BNNPTNT về nội dung hợp nhất Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN-PTNT, có hiệu lực kể từ ngày 07/02/2019, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT sửa đổi, bổi sung một số Thông tư quy định, thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN-PTNT, có hiệu lực từ ngày 15/02/2023.

Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT có 05 Chương và 26 Điều; Thông tư quy định đối tượng áp dụng là cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Bộ, trừ các cơ sở sau: sản xuất ban đầu nhỏ lẻ; sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định, tàu cá có chiều dài dưới 15 mét; sơ chế nhỏ lẻ; kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ; kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn; cơ sở đã được cấp một trong các Giấy chứng nhận: thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (BRC), Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc tương đương còn hiệu lực; cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản có xuất khẩu sang các quốc gia, vùng lãnh thổ có yêu cầu chứng nhận y tế (chứng thư, chứng nhận an toàn thực phẩm), bởi cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ NN-PTNT quy định.

(Chi tiết đính kèm văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BNNPTNT ngày 23/02/2023 của Bộ NN-PTNT)

M.H